Naša firma zabezpečuje prostredníctvom svojho kominára

  • kontrolu
  • revízie
  • čistenie komínov
  • meranie ťahu
  • vyčistenie extrémne zaneseného komína frézkou

Potrebujete revíznu správu ku kolaudácii? Revízny technik Vám po preskúšaní komína vystaví Potvrdenie o preskúšaní komína. (POTVRDENIE O KONTROLE A ČISTENÍ KOMÍNA SI POŽADUJE KAŽDÁ POISŤOVŇA PRI POISTNEJ UDALOSTI.)

Podľa vyhlášky č. 401/2007 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky má prevádzkovateľ povinnosti podľa § 20 zabezpečiť jeho kontrolu a čistenie, kontrolovať.

Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:

  • štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
  • šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
  • dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

  • dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
  • šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá