Názov zákazky: Fotovoltaický zdroj na polyfunkčnom objekte
Druh zákazky: tovary a služby
Spôsob vykonania prieskumu trhu: oslovenie dodávateľa o predloženie cenovej ponuky

Operačný program Kvalita životného prostredia - kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Projekt "Fotovoltaický zdroj na polyfunkčnom objekte" - NFP310040DFA1

pdfVyhodnotenie cenovej ponuky